พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า “พระมหาราชวัง” ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ratthanakosinontour

โดยพระราชวังแห่งนี้ แต่เดิมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต่อมาในสมัยของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ได้มีการรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกเข้ามา ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างสวยงามลงตัว จนเคยได้รับอันดับที่ 3 จากซีเอ็นเอ็นในการจัดอันดับปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก 10 อันดับ อีกด้วย

novotelbkk

ภายใน พระบรมมหาราชวัง เต็มไปด้วยพระที่นั่งและสถานที่ที่มีความสำคัญอยู่หลายแห่ง ได้แก่

  1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท” เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่ถูกสร้างขึ้นในพระราชวัง โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ

mareenatravel

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

  1. พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่

prad2540

 

  1. พระที่นั่งพิมานรัตยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2332 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้เป็นที่บรรทม และทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นที่สรงน้ำพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะนำพระบรมโกศไปประดิษฐานในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

SONY DSC

 

  1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2419 โดยเป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่นๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ

 

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา โดยวัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถและระเบียงรอบวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด อาทิ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง และปราสาทพระเทพบิดร เป็นต้น

hawker900xp

 

  1. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้านขวามือก่อนถึง ทางเข้าพระราชวังส่วนใน เป็นสถานที่จัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราที่ใช้ในประเทศไทย รวมถึงจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักฝ่ายใน

carebest2555

 

สำหรับ พระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะไม่เสียค่าเข้าชม ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชมคนละ 350 บาท ซึ่งรวมบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่แนะนำให้แต่งกายสุภาพ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 623 5500 ต่อ 3100 หรือ 02 224 3273

 


[/read]