%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุงใกล้ๆ กับสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดดเด่นด้วย เจดีย์ภูเขาทอง (The Golden Mount) ตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของวัดแห่งนี้ แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดสะแกต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ให้ทำการปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งหมายถึง ชำระพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับในการทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ.2325 ในเวลาต่อมา

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-6

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดสระเกศ ประกอบด้วย “พระอุโบสถวัดสระเกศ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพระประธาน” พระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องด้วยองค์พระประธานนั้นมีมาก่อนสมัยของรัชกาลที่ 1 ด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเป็นภาพเทพชุมนุม ภาพทศชาติ และไตรภูมิโลกสัณฐาน ซึ่งแสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนและมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง

มาต่อกันที่ พระวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยสุโขทัยตอนต้น ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี รวมถึงเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสูงถึง 10.75 เมตร อีกด้วย

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-7

ลำดับต่อไปได้แก่ ภูเขาทอง  ซึ่งมีพระเจดีย์อยู่ด้านบนและบนยอดของภูเขาทองยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเวียนขึ้นลง 2 สาย หากได้ขึ้นไปด้านบนที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นกรุงเทพมหานครได้เป็นมุมกว้างและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

สำหรับ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. แต่หากอยู่ในช่วงของงานภูเขาทองจะเปิดให้ขึ้นจนถึงเวลา 22.00 น.

การเดินทางมาที่วัดสระเกศแห่งนี้ สามารถเดินทางได้โดยรถประจำทาง : สาย 8, 15, 37, 47, 49 ปอ. 37, 49 นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงที่ท่าผ่านฟ้าลีลาศ แล้วเดินต่อไปที่วัดสระเกศได้ระยะทางไม่ไกลมาก

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-4

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2

 


[/read]